Bezienswaardigheden/Sights

31081409_10213529160081969_5860343490818342912_o

Alonnissos is een klein, nog redelijk ongerept, eilandje met ca. 3000 inwoners. Het eiland meet ongeveer 20 bij 5 km, dus is ongeveer zo groot als Terschelling.

Het is het meest oostelijke nog bewoonde eiland van de Sporaden, een eilandengroep ten oosten van het vaste land van Griekenland, halverwege tussen Athene en Thessaloniki.
Het eiland is heuvelachtig en overwegend groen met veel olijfbomen. Er groeien een aantal exotische planten zoals bijvoorbeeld veertig soorten orchideëen.

De meeste mensen wonen op het zuidelijke deel van het eiland. In het noorden zijn een paar plekken waar families samenwonen die ter plekke geiten hoeden.

De kusten bestaan veelal uit fascinerende rotsen. Samen met de zee de de rondom liggende eilanden maakt Alonnissos deel uit van een Maritiem Zeereservaat.

De sporaden

Alonnissos is omgeven door diverse kleine eilandjes. Ze rijzen als fascinerende rotspartijen op uit een even fascinerende blauwe zee. De meeste eilanden zijn onbewoond of maar een deel van het jaar bewoond.
Bezienswaardigheden

Alonissos is beroemd om, en terecht trots op, het Marine Park en er zijn boot excursies die je mee nemen op het helder blauwe water om het leven in de zee te bewonderen. Het is niet ongebruikelijk dat scholen dolfijnen je gezelschap houden of dat je een monniksrob, samen met scholen vissen en andere zeedieren, spot. Er zijn ook een aantal roofvogels op het eiland te zien zoals de Eleonora`s Valk. Pereistera (een eiland voor de kust van Alonnissos) wordt bewoond door slechts een paar mensen en alleen in de zomer. In het klooster van Kyria Panagia woont een eenzame monnik en verder noordelijk liggen de eilanden Skantzoura, Yioura en Psathoura.

Trips in een boot met glazen bodem zijn beschikbaar – maar het scala aan excursies varieert van jaar tot jaar. Het is zaak om de mogelijkheden ter plekke te onderzoeken. Terug op het land, er zijn een paar low key archeologische sites die het bezoeken waard zijn. Verwacht niet het Parthenon of de Necropolis in Knossos, dan zul je teleurgesteld zijn. Juist de wandelingen naar deze plekken maken een bezoek de moeite waard. Op het strand van  Tsoukalia vindt u de overblijfselen van een amfora fabriek, resten van aardewerk dateren uit de 4e eeuw voor Christus. Op dit strand staat ook een enigszins verwaarloosde molen. Er zijn ook een paar archeologische resten te vinden op Kokkinokastro; maar Alonissos is vooral boeiend door zijn kusten, zee en natuur. En het ruikt er heerlijk.

Alonnissos heeft een aantal (culturele) bezienswaardigheden. Op diverse plaatsen op het eiland staan kleine kapelletjes, die via wandelpaden te bereiken zijn. Het oude Alonnissos is een aardig wit stadje, leuk voor een bezoek.

Midden op het eiland is “harsfabriek”een plek in het bos waar hars “getapt” wordt in zinken bakjes die aan de bomen hangen.

In Patitiri vind je links van de haven het museum. Hier krijg je een indruk van de geschiedenis van het eiland, zijn bevolking en wat er in de loop der jaren in de zee en op het eiland gevonden is.

Seizoenen

Winter: In de winter kan het nog op vele dagen zonnig zijn met een luchttemperatuur van 10-15 graden en een ervaringstemperatuur van 18 – 22 graden.

Voorjaar en najaar Als u van wandelen houdt is het voor- en najaar ideaal.

Zomer: lekker warm, vaak met zeewind, strandweer.

Praktisch
Supermarkt De dichtst bijzijnde supermarkt ligt op 10 minuten lopen van het huis. Alle levensmiddelen en normale dingen zijn op het eiland te koop. Er zijn twee warme bakkers en twee delicatessenwinkels waar heerlijke baklava wordt verkocht. En er is volop vis te koop. Alonnissos is nog steeds een visserseiland.

Geld opnemen Er is een bank met geldautomaat en een postkantoor.

Mobiel telefoneren, wifi en internet In het huis, in Patitiri en op sommige plekken op het eiland is bereik voor uw mobiele telefoon. Op een aantal terrassen aan de haven van Patitiri is wifi (en lekkere koffie).

Het andere Griekse eten De Griekse keuken is gevarieerd. Op Alonnissos wordt in  sommige restaurants geserveerd wat op dat moment in de natuur groeit. Zoals chorta, wilde groente die langs de weg geplukt wordt. Choriatiki (griekse boerensalade) staat altijd op de kaart. En in het voorjaar artisjokken. De vis komt vers uit zee.

Het is in sommige restaurants nog gebruikelijk om even mee te lopen naar de keuken en te kijken wat de kok die dag (vers) heeft gemaakt. Maar de menukaart doet meer en meer zijn intrede.

In de zomer zijn er op en bij diverse stranden kleine restaurantjes. Ook in het oude dorp Alonnissos, Roussoum en Steni Vala is een ruime keus.

Gaat u beslist een keer eten bij Margarita in het vissershaventje Kalamakia.
Zeilen, zwemmen, snorkelen, kayakken, duiken, wandelen

Voorjaar, herfst en winter zijn uitstekende perioden om te wandelen. Er is een uitgebreid netwerk van wandelpaden ook op de omliggende onbewoonde eilanden. Snorkelen in het prachtige heldere blauwe zeewater kan een groot deel van het jaar. De meeste strandjes zijn keienstrandjes, maar er is ook een zandstrand voor de kleintjes.

In Patitiri zijn motorboten en in het haventje Steni Vala zijn`s zomers zeilboten te huur. In het huis is een boekje aanwezig met de wandelingen die u op Alonnissos kunt maken.

Elk jaar in juni wordt de jaarlijkse Alonissos Challenge georganiseerd. Deze bestaat uit een aantal lange afstandswandelingen. De Challenge is uitgegroeid tot een populaire eiland activiteit en vele niet-lopers nemen deel aan de wandeling. Zie http://www.alonissoschallenge.gr voor meer details.

Kajakken wordt steeds populairder. Er zijn een aantal reisbureaus op het eiland waar u dit kunt boeken. Het eiland is er ideaal voor, met zijn schone water en tal van stranden om aan te leggen onderweg. Mensen komen regelmatig dolfijnen en zeehonden tegen en het is een geweldige manier om het eiland vanaf de zee te zien. Nog een ideale activiteit voor de zomermaanden is Aqua Fit. Dit wordt meerdere keren per week in verschillende hotels georganiseerd. Informeert u zelf even voor de meest recente informatie.
Patitiri Het grootste dorp op Alonnissos is Patitiri. Dit is ook de plek waar je met de boot of Flying Kat aankomt. Aan de haven ligt de visafslag en vindt u diverse restaurantjes. Ook de lokale reisbureaus zijn hier gevestigd.
|
Chora (Oud Alonnissos) Op het hoogste punt van het eiland ligt het oude dorp Alonnissos: een doolhof van witte huizen en steile, smalle straatjes. Na een aardbeving van
ongeveer 50 jaar geleden is het dorp een tijdlang onbevolkt geweest. `s Zomers zijn in Chora volop restaurantjes te vinden en is het er erg levendig.
Vissersdorpjes 
Roussoum en Votsi zijn kleine vissershaventjes. Alle dorpjes liggen op het zuidelijk deel van het eiland. Halverwege ligt nog Steni Vala dat eigenlijk niet meer dan een haventje is. Maar wel een haventje dat vanwege de diepte, makkelijk toegankelijk is voor zeilboten.

Griekse oudheid

Mocht u via Athene of Thessaloniki naar Alonnissos reizen, dan zijn er onderweg diverse interessante plekken te bezoeken. De stad Thessaloniki is een prettige stad, overzichtelijker dan Athene. Tussen Thessaloniki en Volos liggen de Zagoriadorpen en het spectaculaire Meteora, een omweg waard.

Griekenland is niet groot. Zelf combineer ik een verblijf op Alonnissos graag met een bezoek aan Delphi, een rondreis door Midden Griekenland vooral rondom Meteora, een bezoek aan de Pilion en een rondreis op de Peleponnessos.

Athene is warm in de zomer, maar het Parthenon en Nationaal Museum mag u niet missen.

Current tourist and other information

Alonnissos is a small, still relatively unspoilt, small island with about 3000 inhabitants. The island measures approximately 20 by 5 km

It is the most easterly inhabited island of the Sporades, an archipelago east of the mainland of Greece, halfway between Athens and Thessaloniki. The island is hilly and mostly green with many olive trees. A number of exotic plants grow, such as forty  different kinds of orchids.

Most people live on the southern part of the island. In the north there are a few places where families live together taking care of goats on the spot.

The coasts often consist of fascinating rocks. Together with the sea the surrounding islands, Alonnissos is part of a Maritime Marine Reserve.

Sights

Alonissos is famous for, and rightly proud of, the Marine Park and there are boat excursions that take you on the clear blue water to admire life in the sea. It is not unusual for schools of dolphins to keep you company or to scare a monk seal, along with schools of fish and other marine animals. There are also a number of birds of prey on the island, such as the Eleonora`s Falcon. Pereistera (an island off the coast of Alonnissos) is inhabited by only a few people and only in the summer. In the monastery of Kyria Panagia lives a lonely monk and further north are the islands of Skantzoura, Yioura and Psathoura.

Trips in a glass bottom boat are available – but the range of excursions varies from year to year. It is important to examine the possibilities on the spot. Back on land, there are a few low key archaeological sites that are worth visiting. Do not expect the Parthenon or the Necropolis in Knossos, then you will be disappointed. It is precisely the walks to these places that make a visit worthwhile. On the beach of Tsoukalia you will find the remains of an amphora factory, remains of pottery date from the 4th century BC. There is also a somewhat neglected windmill on this beach. There are also a few archaeological remains on Kokkinokastro; but Alonissos is especially fascinating because of its coasts, sea and nature. And it smells wonderful.

Alonnissos has a number of (cultural) sights. There are small chapels in various places on the island, which can be reached via hiking trails. The old Alonnissos is a nice white town, nice for a visit.

In the middle of the island “resin factory” is a place in the forest where resin is “tapped” into zinc trays hanging on the trees.

In Patitiri you will find the museum to the left of the harbor. Here you get an impression of the history of the island, its population and what has been found in the sea and on the island over the years.

Seasons

Winter: In winter it can still be sunny on many days with an air temperature of 10-15 degrees and an experience temperature of 18 – 22 degrees.

Spring and autumn If you enjoy walking, the spring and autumn is ideal.

Summer: nice and warm, often with sea breeze, beach weather.

Practical
Supermarket The closest supermarket is a 10 minute walk from the house. All food and normal things are for sale on the island. There are two hot bakers and two delicatessens where delicious baklava is sold. And there is plenty of fish for sale. Alonnissos is still a fishing island.

Withdrawing money There is a bank with an ATM and a post office.

Mobile telephony, wifi and internet In the house, in Patitiri and in some places on the island there is a range for your mobile phone. On some terraces at the port of Patitiri there is wifi (and nice coffee).

The other Greek food The Greek cuisine is varied. At Alonnissos, some restaurants serve what is currently growing in nature. Like chorta, wild vegetables that are picked along the way. Choriatiki (Greek farmer’s salad) is always on the menu. And artichokes in the spring. The fish comes fresh from the sea.

In some restaurants it is still customary to walk along to the kitchen and see what the cook made (fresh) that day. But the menu more and more makes its appearance.

In the summer there are small restaurants on and near various beaches. Also in the old village of Alonnissos, Roussoum and Steni Vala is a wide choice.

Will you definitely eat at Margarita in the fishing port of Kalamakia.
Sailing, swimming, snorkeling, kayaking, diving, hiking

Spring, autumn and winter are excellent periods for hiking. There is an extensive network of hiking trails also on the surrounding uninhabited islands. Snorkeling in the beautiful clear blue sea water can be a big part of the year. Most beaches are pebble beaches, but there is also a sandy beach for the little ones.

In Patitiri are motor boats and in the harbor Steni Vala are summers sailing boats for rent. In the house there is a booklet with the walks that you can make on Alonnissos.

Every year in June the annual Alonissos Challenge is organized. This consists of a number of long distance walks. The Challenge has become a popular island activity and many non-runners take part in the walk. See http://www.alonissoschallenge.gr for more details.

Kayaking is becoming increasingly popular. There are a number of travel agencies on the island where you can book this. The island is ideal for it, with its clean water and numerous beaches to moor on the way. People regularly encounter dolphins and seals and it is a great way to see the island from the sea. An ideal activity for the summer months is Aqua Fit. This is organized several times a week in different hotels. Inform yourself for the latest information.
Patitiri The largest village on Alonnissos is Patitiri. This is also the place where you arrive by boat or Flying Cat. At the harbor is the fish market and you will find several restaurants. The local travel agencies are also located here.
|
Chora (Old Alonnissos) At the highest point of the island lies the old village Alonnissos: a maze of white houses and steep, narrow streets. After an earthquake of
About 50 years ago the village has been unpopulated for a while. In summer there are plenty of restaurants in Chora and it is very lively.
Fishing villages
Roussoum and Votsi are small fishing ports. All villages are on the southern part of the island. Halfway there is Steni Vala which is actually no more than a harbor. But a small harbor that is easily accessible for sailing boats because of its depth.

Greek antiquity

If you travel to Alonnissos via Athens or Thessaloniki, there are several interesting places to visit. The city of Thessaloniki is a pleasant city, better organized than Athens. Between Thessaloniki and Volos are the Zagori villages and the spectacular Meteora, worth a detour.

Greece is not big. I would like to combine a stay at Alonnissos with a visit to Delphi, a tour through Central Greece, especially around Meteora, a visit to the Pilion and a tour of the Peleponnessos.

Athens is warm in summer, but the Parthenon and National Museum should not be missed.

Current tourist and other information